De algemene voorwaarden van Wensmama.nl Haren, Groningen
Hoge kwaliteit van Viagra Super https://herenpillen.nl/ Kamagra en Tadalafil aan mannelijk sterke producten is afhankelijk van specialisten.

Artikel 1 Definities; begrippen gebruikt in deze algemene voorwaarden

A Wensmama.nl levert diensten op het gebied van (verminderde) fertiliteit, coaching, workshops, dag-events, en fertiliteits-massagetherapie. Hierna te noemen opdrachtnemer.

B Opdrachtgever; persoon of instantie die een opdracht aan Wensmama.nl heeft vertrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s)

C Partijen; opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk

D Klant en/of cliënt; persoon of personen ten behoeve van wie de opdrachtnemer haar diensten verleent.

E Incompany; deelname door cursist (en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdracht en werkzaamheden verricht en overeengekomen met Wensmama

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken zijn.

- Als een of meerder van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen vereen te komen waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden wordt uitgegaan.

- Wensmama.nl, behoudt zich het recht voor, deze algemeen voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Artikel 3 Opdrachtverlening
3.1 Offertes zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan een opdrachtgever en door een opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemers is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Wensmama te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 De prijzen in de genoemde offerte of op de website van Wensmama zijn inclusief 21% btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals eventuele verzend- en administratiekosten , tenzij anders is aangegeven.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 De opdracht komt tot stand na schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever.

Artikel 4 Tussentijdse wijzigingen in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Inspanningsverplichting
De opdrachtnemer zal door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat de opdrachtnemer niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door Wensmama gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluiten schriftelijk geschieden.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door de opdrachtnemer.
7.2 Indien een cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening, kan , na vooraf verkregen toestemming van opdrachtnemer , deze plaats worden ingevuld door een andere cliënt. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever/cliënt de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 Voor een coaching/massage sessie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het inplannen van sessie.
7.4 Afspraken voor een coaching/massagesessie dienen minimaal binnen 24 uur worden geannuleerd en opnieuw ingepland te worden binnen 30 dagen (mits mogelijk) Anders vervalt de afspraak.
7.5 Als een vraag per email, via sociale media of telefonisch eigenlijk een coachingssessie behoeft om hem goed te beantwoorden (vanwege de complexiteit en omvang van de vraag) dan kan de opdrachtnemer voor een sessie kiezen.
7.6 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te kunnen voeren.
7.7 Het betrekken en/of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 8 Tarieven, kosten en prijzen
8.1 In het aanbod van Wensmama staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door opdrachtnemer voor de daarin bedoelde opdracht in rekening worden gebracht.
8.2 De door Wensmama opgeven prijzen zijn inclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde btw.

Artikel 9 Facturering en betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van de opdrachtnemer en de door haar aan de opdrachtgever belaste kosten. Worden door de opdrachtnemer steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is hij aan de opdrachtnemer over het bedrag van de factuur, de wettelijke rente verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig worden opgeschort, dit zonder dat de opdrachtnemer dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig wordt gesteld. Bovendien is de opdrachtnemer in dat geval gerechtigd , de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan de opdrachtnemer of schiet de opdrachtgever op een of andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door de opdrachtnemer te maken (incasso-en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan de opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Artikel 10 Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van de opdrachtnemer niet is afgenomen binnen de gestelde / gereserveerde datum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

10.1 Fertiliteitsmassage therapie afspraak; annuleren zonder bericht; 100% van de kosten van de gereserveerde afspraak worden in rekening gebracht. Annuleren van de afspraak binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de gereserveerde afspraak worden in rekening gebracht
10.2 Deelname aan een event of workshop; annuleren van de deelname aan een event of workshop zonder bericht: 100% van de kosten worden in rekening gebracht. Annuleren van deelname aan een event of workshop binnen 72 uur voor aanvang; 100% van de kosten worden in rekening gebracht
10.3 Bij annulering tot 4 dagen voor aanvang van een workshop of event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten)
10.4 Incompany workshops, presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht; 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de presentatie binnen 7 werkdagen voor aanvang; 100% van de kosten van de workshop of presentatie.
10.5 Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever; annuleren van de workshop/presentatie zonder bericht; 100% van de kosten van de geannuleerde workshop of presentatie. Annuleren van de workshop/ presentatie binnen 7 werkdagen voor aanvang; 100% van de kosten van de workshop/presentatie worden in rekening gebracht.
10.6 Coaching: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang; 100% van de kosten van de geannuleerde uren worden in rekening gebracht.
10.7 Incompany trajecten; na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel; 100% van de kosten genoemd in het voorstel worden in rekening gebracht.

Artikel 11 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk, een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging van een opdracht / traject
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtlevering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificatie. Dit dient gemotiveerd , schriftelijke en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
12.2  Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere reden dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Wensmama desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.  Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden , vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 De opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe zijn te rekenen en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Wensmama houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Wensmama en haar eventuele medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enig (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en namens Wensmama geleverde zaken en of diensten.
13.2 Wensmama is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op wensmam.nl rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis.

Artikel 14 Intellectuele eigendommen
Cursussen, workshops,producten en technieken die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Wensmama voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Datzelfde geldt voor de door Wensmama uit te brengen (tussen-en/of eind) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie of persoonlijk te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van de opdrachtnemer, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Reclames
Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op schriftelijke wijze kenbaar worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16 Geheimhouding
Wensmama is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. De opdrachtnemer houdt zich aan de Wet persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdracht zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan te grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 17 Bijzondere bepalingen
17. 1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of event verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training, workshop of event aan Wensmama.
17.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorziet, is het Nederlands recht van toepassing.
17.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

Een digitale versie is hier te downloaden.